Disclaimer

De inhoud van Origineelhuwelijksaanzoek.nl is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Origineelhuwelijksaanzoek.nl kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is. Origineelhuwelijksaanzoek.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat is door verstrekte informatie op onze website. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Origineelhuwelijksaanzoek.nl gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld.

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

De website Origineelhuwelijksaanzoek.nl en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan Origineelhuwelijksaanzoek.nl, tenzij anders vermeld. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Origineelhuwelijksaanzoek.nl

Wil je graag content van onze website gebruiken? Stuur een mailtje naar info@origineelhuwelijksaanzoek.nl en vermeld daarin welke content je zou willen gebruiken en waarvoor. We zullen je verzoek in behandeling nemen en nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wijzigingen Disclaimer

Origineelhuwelijksaanzoek.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Adsense

Deel jullie unieke verhaal met foto's en ontvang een eigen pagina!